I.Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou

vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“)

 

BonusControl s.r.o.

IČ: 09702067

DIČ: CZ09702067

se sídlem: Bahno 14, Černíny 28401

zapsané u Městského soudu v Praze, spisová značka C 340616.

kontaktní údaje:

e-mail: info@tasmota.shop

web: www.tasmota.shop

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího

a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou

činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen:

„kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové

stránce dostupné na internetové adrese www.tasmota.shop. (dále jen

„internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto

obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních

vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového

obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech

souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své

podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají

v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně

sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je

informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu

ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s

balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a

dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy

je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li

se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,

náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od

základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

● prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci

v internetovém obchodě,

● vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob

platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu

kliknutím na příslušné tlačítko Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím

považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech

povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že

se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o

obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání

zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení

jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena

potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže

prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou

nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a

kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí

této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto

obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit

objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky

prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo

nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při

uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání,

není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně

chybnou cenu.Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného

odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní

smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou

adresu prodávajícího.

 

IV.Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může

kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického

účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat

zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující

povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v

uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou

prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k

přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za

případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když

kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší

své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě

a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového

vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového

vybavení třetích osob.

 

V.Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy

může kupující uhradit následujícími způsoby:

● bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo

2801901617/2010 , vedený u FIO banka,

● bezhotovostně platební kartou,

● bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební

brány Pays,

● dobírkou v hotovosti při předání zboží,

● v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek…...

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady

spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno

výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním

zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V

případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření

kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle

pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu

splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou

obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu

účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online,

v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

● na adresu určenou kupujícím objednávce

● prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží

jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky

prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě

zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné

náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené

kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V

případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat

opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je

kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,

resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost

obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do

zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je

odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. Daňový doklad je také přiložen k

dodávanému zboží.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za

zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na

kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující

povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako

spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

● ode dne převzetí zboží,

● ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik

druhů zboží nebo dodání několika částí,

● ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná

opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

● poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným

souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající

před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo

na odstoupení od smlouvy,

● o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního

trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro

odstoupení od smlouvy,

● o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti

dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli

prodávajícího,

● o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho

osobu,

● dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po

dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

● dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z

hygienických důvodů jej není možné vrátit,

● dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,

pokud porušil jejich původní obal,

● dodávce novin, periodik nebo časopisů,

● dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl

dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty

pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil

kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

● v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat

prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář

k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní

smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího

uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu

bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do

14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady

spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží

nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději

však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky

včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen

tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další

náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který

prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve

výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté

peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo

prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a

neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody

vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku

kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání

zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel

zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje

kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve

lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní

prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy

přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII.Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

● má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující

očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke

kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

● zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo

předlohy,

● je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

● zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v

jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn

uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti

čtyř měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží

nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po

kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za

jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k

použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li

kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv

z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné

zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se

nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší

cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u

použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou

zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z

vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že

zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a

požadovat

● výměnu za nové zboží,

● opravu zboží,

● přiměřenou slevu z kupní ceny,

● odstoupení od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

● pokud má zboží podstatnou vadu,

● pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po

opravě,

● při větším počtu vad zboží.

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již

při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu

neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jdeli

o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění

vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí

reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží

větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo

uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od

smlouvy.

10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si

zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li

kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si

své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při

nepodstatném porušení smlouvy.

11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy

může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl

nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané

zboží zlevněno.

14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je

přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající

je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo

uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující

požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně

potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné

odůvodnění zamítnutí reklamace.

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve

složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba

přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení

vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně,

nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s

kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za

podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle

kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím

věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně

vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto

právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po

uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

19. Volbu způsobu reklamace má kupující.

20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí

§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za

vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VIII.Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně

doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu

uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu

korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu

nebo v objednávce.

IX.Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou

důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu

písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než

za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou

mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon,

pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze

obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým

způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním

sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po

dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách

ochrany osobních údajů na webových stránkách obchodu.

 

IX.Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná

Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,

IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení

sporů on-line nacházející se na internetové adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi

prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská

567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:

http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o

řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a

směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského

oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný

živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném

rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o

ochraně spotřebitele.

 

X.Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem

České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje

mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České

republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně

závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování

ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva

k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek,

loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat,

upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu

prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích

osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho

určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat

postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat

žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit

neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další

součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho

části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho

určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765

odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti

předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od

smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 21.7.2021

  

continue shopping